Электронный HTML Алфавит

Э
П

___? איך לשחק

L הרם את ידך השמאלית אם אתה רואה את האות

R הרם את ידך הימנית אם אתה רואה את האות

.אז הרם את שתי הידיים LR אם אתה רואה

!ואמור משפטים באנגלית


Alexander Rozenzhak
Made on
Tilda